ALGEMENE VOORWAARDEN  COACHING

juli 2015

 

 

Defintie opdrachtnemer: Coach-3

Definitie opdrachtgever: Wederpartij van opdrachtnemer; de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt. 

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en opdrachten aan Coach-3.

2. Tarieven en BTW

Coach-3 behoudt zich het recht voor om zonder nadere kennisgeving de tarieven voor coaching te wijzigen.

Conform de belastingvoorschriften wordt 21% BTW gefactureerd.

Voor kinderyoga wordt 6% BTW gefactureerd

3. Betalingsvoorwaarden

a) Het factuurbedrag dient uiterlijk 14 dagen na factuurdatum bij Coach-3 binnen te zijn, tenzij anders in de opdrachtbevestiging vermeld. Het niet op tijd voldoen van de factuur ontheft de opdrachtgever niet van de aangegane verplichtingen.

b) Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is in dat geval de wettelijke rente verschuldigd.

c) Indien de opdrachtgever in gebreke blijft of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is.

4. Annulering/ beëindiging van de overeenkomst

a) Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden een coachingstraject te annuleren of deelname van een opdrachtgever te weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan opdrachtnemer betaalde bedrag onder aftrek van reeds gemaakte kosten;b) De opdrachtgever voor een coachingstraject heeft het recht deelname aan of de opdracht voor een coachingstraject te annuleren per aangetekend verzonden brief;c) Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot 4 weken voor aanvang van het coachingstraject kosteloos geschieden. Bij annulering binnen 4 weken tot en met 1 week voor aanvang van het coachingstraject brengt opdrachtnemer 50% van het verschuldigde bedrag in rekening en bij annulering binnen een week voor aanvang het volledige bedrag;d) In geval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee na aanvang van het coachingstraject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van opdrachtnemer, anders rechtvaardigen;e) Een individueel coachingsgesprek kan tot 24 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q.verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 24 uur is opdrachtnemer gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen;f) Indien door overmacht van opdrachtnemer een opdracht niet op de geplande data kan worden uitgevoerd, wordt de opdrachtgever hierover geïnformeerd; in overleg zullen dan nieuwe data worden bepaald. Verschuiving om deze reden geeft geen recht op annulering of schadevergoeding;g) Als de opdrachtgever wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de opdrachtnemer op gewezen is, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de opdrachtnemer de opdrachtgever enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

5. Eigendom.

Alle materialen t.b.v. de coaching zijn eigendom van Coach-3 en mogen derhalve zonder schriftelijke toestemming van Coach-3 niet vermenigvuldigd en/of aan derden worden aangeboden

6. Geheimhouding.

a) Alle informatie, die uit de samenwerking tussen Coach-3 en de opdrachtgevers voortkomt, wordt als strikt vertrouwelijk beschouwd en als zodanig behandeld;

b) De coach van Coach-3, houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht en communiceert alleen over zaken mbt deelnemer en/of cliënt wanneer deze hiermee akkoord is gegaan en daarvan op de hoogte is gesteld.

7. Tot standkoming van de overeenkomst

De overeenkomst geldt vanaf het moment dat het door Coach-3 verstrekte offerte schriftelijk,mondeling of langs elektronische weg wordt bevestigd door opdrachtgever.

8. Verplichting van de opdrachtgever

a) Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Coach-3 nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verstrekte opdracht, tijdig ter beschikking te stellen;

b) Op verzoek van de opdrachtgever worden de ter beschikking gestelde bescheiden geretourneerd. Indien hierom niet is verzocht worden de bescheiden na de opdracht door de opdrachtnemer vernietigd.

9. Uitvoering van de opdracht

a) Coach-3 bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de verleende opdracht uitgevoerd wordt. Hiervan wordt de opdrachtgever altijd op de hoogte gesteld;

b) Coach-3 mag ten allen tijde derden bij de uitvoering van de opdracht betrekken. Te denken valt aan gediplomeerde collega coaches, therapeuten e.a. Hiervan wordt de opdrachtgever geïnformeerd.

10. Overmacht

Coach-3 is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet,een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Onder overmacht wordt verstaan,naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop opdrachtnemer een invloed kan uitoefenen, maar waardoor opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

11. Aansprakelijkheid

a) Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van opdrachtnemer;

b) De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;

c) In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag;

d) Indien door of in verband met het verrichten van diensten door opdrachtnemer of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor opdrachtnemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door opdrachtnemer afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering,met in begrip van het eigen risico dat opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt.

e) Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten. 

Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer is het Nederlands recht van toepassing.

Voor vragen over deze Algemene voorwaarden kunt u contact opnemen met Coach-3. 

Coach-3 is niet verantwoordelijk voor druk-, zet- of typefouten. Coach-3 is niet gebonden aan het uitvoeren van de opdracht tegen de verkeerd weergegeven prijs of voorwaarden. Alle schriftelijk

Vastgelegde afspraken welke afwijken van deze voorwaarden, gaan voor op deze algemene voorwaarden.

 ALGEMENE VOORWAARDEN YOGA

Voor de uitoefening van Yoga gelden de algemene voorwaarden,opgesteld voor de coaching.

Daarnaast zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

Artikel 1 De overeenkomst

1.1) De overeenkomst komt tot stand door het afgeven/toesturen van de inschrijfmail aan Coach-3.

1.2) Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer.

1.3) Elke cursist is verplicht lichamelijke klachten onmiddellijk te melden aan de docent. Deelneming is alleen mogelijk indien uw gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel contact op met uw huisarts.

1.4) Deelname aan één van de lessen betekent akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 2 Betaling

2.1) De deelnemer dient het verschuldigde lesgeld voor het begin van de lesperiode te betalen middels overschrijving naar het Postbank bankrekeningnummer NL12KNAB0256881782

2.2) Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.

2.3) Op feestdagen zullen de lessen vervallen

2.4) Feestdagen die buiten de schoolvakanties vallen, kunnen op een later tijdstip ingehaald worden.

2.6) De vakantiesluiting van de yogastudio wordt aangegeven op de website en in de lessen.

2.7) Tijdens een langere afwezigheid van de docent (een week of langer) of vanwege ziekte of onvoorziene omstandigheden, zal de geldigheidsduur van de kaart worden verlengd met het aantal weken dat er geen les kan worden gegeven.

Artikel 3 Uitsluiting

3.1) Coach-3 heeft het recht deelname van de aangemelde deelnemer aan een les te weigeren, indien de deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

3.2) De yogastudio heeft het recht de toegang van de lessen, zonder opgave van reden, van de deelnemer te weigeren.

Artikel 4 Kleding en handdoek

4.1) Het dragen van schoeisel in de yogazaal is niet toegestaan.

4.2) Zorg voor makkelijk zittende kleding tijdens de les.

Artikel 5 Drinken en eten

5.1) In de yogazaal is het niet toegestaan om te eten.

5.2) Drinken mag worden meegenomen in een afsluitbare fles of bidon.

Artikel 6 Gemiste lessen

6.1) Gemiste lessen kunnen in overleg op een ander gewenst tijdstip worden ingehaald.

6.2) Er vindt geen restitutie plaats bij gemiste lessen door vakantie, ziekte of andere redenen.

6.3) Bij langdurige ziekte kunt u contact opnemen met coach-3 zodat een betalingsregeling getroffen kan worden.

Artikel 7 Annulering door Coach-3

7.1) Coach-3 heeft het recht zonder opgave van redenen les en/of leslocatie te wijzigen.

7.2) Coach-3 heeft het recht zonder opgave van redenen de les te annuleren of deelname van de deelnemer te weigeren.

Artikel 8 Wijzigingen

8.1) Coach-3 behoudt zich de vrijheid voor de Algemene voorwaarden en de lestijden, locatie en data te allen tijde te wijzigen. U wordt via de website van alle wijzingen op de hoogte gehouden.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1) Coach-3 verplicht zich de gegeven opdracht naar inzicht en vermogen uit te voeren.

9.2) Coach-3 is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na les.

Artikel 10 Toepasselijkheid en geschillen

10.1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Coach-3 betreffende deelname aan lessen of houden van cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord.

Artikel 11 Vakantie

11.1 De yogalessen worden niet gegeven in de schoolvakanties en op  nationale feestdagen.